Salgs - og leveringsbetingelser

Her finner du en oversikt over Nettverkspartner sine salgs- og leveringsbetingelser. Med Nettverkspartner i denne avtalen refereres det til juridisk avtalepart Nettverkspartner AS, org nr: NO-983 461 778 MVA.

Revisjon 2.3 / 16.03.2017

1. Generelt om salgs- og leveringsbetingelser

1.1 Anvendelse
Disse generelle salgsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Nettverkspartner så fremt ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom. En slik særskilt skriftlig avtale er ikke gyldig uten at den er undertegnet av signaturberettigede personer fra begge parter.

 

2. Priser og betalingsbetingelser

2.1 Priser
Prisene er å oppfatte eksklusiv merverdiavgift og frakt. Priser kan endre seg med bakgrunn i valutaendringer eller at kampanjer utgår/avsluttes hos våre leverandører. Nettverkspartner forbeholder seg da retten til å endre prisene med øyeblikkelig virkning og uten forvarsel.

2.1.1 Arbeidstid/timepris

man-fre kl. 08.00-16.00, ordinær arbeidstid

man-fre kl. 16.00-19.00, 50 % overtidstillegg

man-fre kl. 19.00-08.00, 100 % overtidstillegg

lørdag/søndag/helligdager, 100 % overtidstillegg

I ordinær arbeidstid belastes timer i henhold til avtale, ellers i henhold til overtidstillegg. Inneholder tilbudet fastpriser på installasjon er denne alltid kalkulert ut ifra timepris basert på ordinær arbeidstid. Arbeid som utføres på fastpris utenfor ordinær arbeidstid belastes med gjeldende overtidstillegg.

2.1.2 Reise/reisetid

Belastes i henhold til gjeldende satser.

2.2 Betalingsbetingelser
Kreditt betingelser forutsetter at kunden er kredittgodkjent av Nettverkspartner før leveranse blir foretatt. Standard kredittbetingelser er netto pr. 10 dager. Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrenter med for tiden 9,25 % p.a. Ved betalingsmislighold vil hele kontoen være å betrakte som forfalt til betaling, og vil bli oversendt til ekstern inkassator for inndrivelse.

Nettverkspartner forbeholder seg rett til å fakturere kunde ved dellevering til kundens, eller Nettverkspartner sin adresse. 2.3 Betingelser knyttet til spesialavtaler eller såkalte BID

I de tilfeller hvor Kunde legger inn en bestilling basert på en spesialavtale (BID-avtale), plikter Kunde å påberope seg denne ved bestillingstidspunktet. Kunde plikter i denne sammenheng å informere Nettverkspartner om hvilket BID-avtalenummer som ordren skal registreres på. Kunde er ansvarlig for at denne informasjonen er gyldig på det tidspunkt informasjonen overleveres til Nettverkspartner. Nettverkspartner forbeholder seg retten til å kunne kontrollere gyldigheten  av ordreunderlaget i etterkant og å kunne justere beløpsavregning mot Kunde dersom det viser seg at ordren er blitt registrert med bakgrunn i feil informasjon fra Kunde. Nettverkspartner gir ikke kreditt til Kunde i etterkant dersom BID-avtalenummer ikke er dokumentert av Kunde på  bestillingstidspunktet. Nettverkspartner forbeholder seg også retten til å kunne etterfakturere Kunde dersom Nettverkspartner får avvist claim-beløp fra leverandør og dette skyldes feil i opplysninger fra Kunde på bestillingstidspunktet. Kunde plikter i alle tilfeller hvor BID-avtaler påberopes å sjekke gyldigheten av det BID-avtalenummeret som anvendes, samt å kontrollere at den sluttkunden som varene skal leveres til, er berettiget til å handle varer til de gitte betingelsene i BIDavtalen.

2.4 Administrasjonsgebyr

For alle ordre belastes det et administrasjonsgebyr på NOK 50,-. Kunder som velger faktura på epost belastes ikke.

2.5 Kredittgrense

Levering på normale betalingsbetingelser forutsetter at fastsatt kredittgrensen ikke er overskredet. Ved manglende betaling eller overskredet kredittgrense forbeholder Nettverkspartner seg retten til å stoppe videre leveranser. Kredittgrensen er gjenstand for løpende vurdering, og Nettverkspartner kan foreta regulering av kredittgrensen dersom det skjer vesentlige endringer i Kundens økonomiske situasjon.

2.6 Salgspant

Nettverkspartner har salgspant i de solgte varer inntil betaling er foretatt, som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger (jfr. Panteloven § 3-14)

 

3. Leveringsbetingelser

For varer som finnes i Nettverkspartner sitt lager eller hos distributør på bestillingstidspunktet er normal leveringstid neste arbeidsdag, hvis bestilling legges inn før kl. 12.00

3.1 Risiko og forsikring ved forsendelse

All forsendelse skjer for Kunde sin risiko og regning. Dersom Kunde velger å bruke eget transportapparat går risiko og forsikring over til Kunde når varene er kvittert utlevert fra Nettverkspartner / distributørs lager.

3.2 Fraktpriser

Nettverkspartner sine standard fraktbetingelser benyttes med mindre annet er avtalt skriftlig og vedlagt denne kontrakt. Kunde debiteres frakter basert på Nettverkspartner sine til enhver tid gjeldende fraktpriser.

 

4. Reklamasjons og returbetingelser / Reklamasjon på faktura

Reklamasjoner mot selve fakturaen må meldes umiddelbart og uten ugrunnet opphold, dog senest innen åtte dager fra fakturadato. Ved reklamasjon har Kunde kun rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpesummen. Nettverkspartner vil belaste forsinkelsesrenter hvis Kunde holder igjen hele betalingen. Reklamasjonsskjema kan lastes ned fra www.Nettverkspartner.no, og godkjennes av Nettverkspartner reklamasjon er godkjent.

4.1 Generelt om returhåndtering

Retur av varer kan være knyttet til:

- Feil på leveransen

- Feil på ordren

- Transportskade

- Varer som ikke er funksjonsdyktige ved ankomst

(DOA/garanti), leverandørenes betingelser gjelder.

Kunde søker retur hos Nettverkspartner. Returskjema lastes ned fra www.Nettverkspartner.no. Dersom søknaden godkjennes av Nettverkspartner /produsent, tildeler Nettverkspartner et returnummer og varene kan returneres etter følgende regler:

- Varene skal returneres i uskadet original emballasje

- En kopi av returskjemaet skal følge forsendelsen

- Alt tilbehør som opprinnelig ble levert med varene skal følge med de returnerte varene

- Varene skal være merket med returnummer (NB: Ikke direkte på originalemballasjen)

- Varen skal sendes fra kunde til Nettverkspartner innen 2 arbeidsdager fra returnummer er tildelt.

Om ikke denne tidsfristen holdes, vil Nettverkspartner kunne pålegge returgebyr eller avvise returforespørselen. Returtransport skal avtales med Nettverkspartner og vil normalt skje med Nettverkspartner sitt transportapparat. Dersom annen transport er valgt dekker Kunden returkostnaden. Aksept av retur er alltid gitt med forbehold. Endelig aksept av retur gis først når varene er godkjent etter undersøkelse ved mottak hos Nettverkspartner eller en av Nettverkspartner sine leverandører. Returnerte varer som har skader, mangler eller ødelagt original emballasje, vil resultere i avkortning av krediteringsbeløpet. Avkortningen settes i forhold til tapt salgsverdi eller kompletteringsutlegg for Nettverkspartner. Returnerte varer som ikke aksepteres sendes tilbake til Kunde/kunde for vedkommende regning. Ved godkjent retur krediterer Nettverkspartner produktet. Eventuelt nytt produkt må bestilles på vanlig måte. Ved feilbestilling som Nettverkspartner ikke er skyld i, belastes Kunde returgebyr på min 10 % av varens verdi, min. 300 kr. pr. returnerte enhet.

4.2 Feil på leveransen

Feil eller mangler ved leveransen skal umiddelbart meldes Nettverkspartner. Ved mottak av varer skal Kunde kontrollere leveransen mot følgeseddel før det kvitteres for mottatte varer.

4.3 Feil på ordren

Feil eller mangler ved ordre skal meldes innen åtte dager etter kvittert mottak. Ved avvik mellom mottatte og bestilte produkter skal det på Retur- og reklamasjonsskjemaet fremgå hva som er bestilt og hva som er mottatt.

4.4 Transportskade

Varer som er skadet under transport og hvor kunden vil påberope seg krav om erstatning, skal skadens art noteres direkte på fraktbrevet til transportør ved mottak. Nettverkspartner viser her til § 40 I ”lov om vegfraktavtaler” som regulerer forhold knyttet til transportskade: ”Ved innenriks befordring skal den som vil kreve erstatning for skade som har rammet godset, gi fraktføreren meddelelse herom uten ugrunnet opphold. Gjør han ikke det, kan han senere bare fremsette krav dersom fraktføreren har utvist forsett eller grov uaktsomhet."

4.5 DOA / Garanti

Varer som ikke er funksjonsdyktige ved ankomst (Dead On Arrival/DOA) eller hvor kunden påberoper seg garanti, vil bli behandlet i henhold til produsentens DOA/garantiregler.

4.6 Øvrig

Alt ansvar for reklamasjoner forøvrig, herunder eventuelle krav fra tredjepart, er begrenset i henhold til produsentens salgs og leveringsvilkår. Kunden skal holde Nettverkspartner skadesløs for ethvert krav, tap eller utlegg som oppstår i tilknytning til Kundens videresalg av varer eller annet.

 

5. Bestilling

Bestilling skal gis ”skriftlig” via e-post eller via https://webshop.nvp.no. Bindende kjøpsavtale er inngått når Nettverkspartner har utstedt en ordrebekreftelse for bestillingen. Ordrebekreftelsen inneholder:

- Kundes bestillingsnummer

- Nettverkspartner sitt ordrenummer

- Leveringstidspunkt (dersom tilgjengelig)

- Varenavn, varenummer, antall og pris

- Leveringsadresse

Ordrebekreftelsen sendes senest 8 arbeidstimer etter at bestillingen er mottatt. Det er Kundes plikt å orientere Nettverkspartner om endring av fakturaadresse. Det er ikke tilstrekkelig og bare opplyse i offentlige registre.

 

6. Øvrige bestemmelser

Dersom bestemmelser i avtalen anses ugyldig i henhold til norsk lov og derved ikke lar seg gjennomføre, skal de øvrige bestemmelsene i avtalen fortsatt være gyldige. Denne avtalen inklusive bilag utgjør den fulle og hele avtalen mellom partene og erstatter enhver skriftlig eller muntlig avtale mellom partene som er gjort forut for dette. Endringer eller tillegg til denne avtalen skal være skriftlig og signert av begge parter og inngå i en endringsprotokoll spesifisert som vedlegg til avtalen. Nettverkspartner kan uten Kundes samtykke overdra, pantsette eller på annen måte helt eller delvis overføre sine rettigheter i henhold til denne avtale, samt overlate til andre å oppfylle Nettverkspartner sine forpliktelser i henhold til avtalen.

6.1 Voldgift

Partene er enige om at hvis det ikke er mulig å løse tvistemål gjennom forhandlinger skal saken bringes inn for voldgift i henhold til reglene i tvistemålslovens kap. 32.

6.2 Force Majeure

Ingen av partene er erstatningsansvarlig overfor den annen part grunnet manglende oppfyllelse eller forsinkelse som forårsakes av en alvorlig hindring som vedkommende part ikke kan rå over, så som arbeidskonflikt, brann, krig, valutarestriksjoner, lovvedtak, forvaltningsvedtak, opprør, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i krafttilførselen samt feil eller forsinkelse i levering fra underleverandør. Part som vil påberope ansvarsfrihet i henhold til dette punktet skal straks underrette den annen part om dette og angi når fullgod levering igjen kan påbegynnes. Dersom det inntrer en vesentlig hindring som varer i mer enn tre måneder, kan den annen part heve avtalen.